Sporta

Illa canorta vegnan chürats maximalmaing 16 uffants al di a partir da 3 mais fin pro’l cumanzamaint da scoulina.

 

Il team consista da quatter educaturas da professiun e da duos fin trais imprendistas.

Duos cuschinunzas ed üna nettiadra cumpletteschan il team.

 

Il persunal qualifichà fa stima, cha dasper il lung temp da giovar, possa mincha singul uffant eir imprender da maniera ludica adequata. Cun nossa sporta pedagogica lain nus accumpagnar e sustgnair da maniera adattada a l‘età il svilup social, emoziunal, linguistic, spiertal e corporal dals uffants.

 


Nus spordschain:

  • contuorns d‘imprender: gös da rolla, movimaint/musica, construir/fabrichar, fuormar/crear, minchadi, natüra, lingua
  • lavurs da proget chi includan tuot las etats
  • giovar e scuvrir illa natüra
  • il giovar=imprender orientà als sens
  • CUNdecider /INvolvà pro acziuns dal minchad
    (p.ex. metter maisa, cuschinar)
  • evenimaints cumünaivels/excursiuns/dis da god
  • comunicaziun transparenta cun genituors ed instituziuns