Dvantar mamma da di / bap da di

Genituors da di nu douvran insè üna scolaziun speciala. Il catalog da pretaisas muossa però, quant pretensiusa cha quista lavur es.


Genituors da di stuvessan:

 • avair interess per uffants sco eir per lavur d’educaziun e da famiglia;
 • avair experienza cun uffants;
 • avair temp e lö per ün o plüs uffants da di e la prontezza dad acceptar ün impegn regular;
 • esser averts per laschar gnir ad ün uffant ill’aigna famiglia e da til integrar;
 • surgnir l’acconsentimaint dal partenari o da la partenaria sco eir dals uffants, perquai cha tuot la famiglia es pertocca schi’s piglia in chüra ün uffant da di;
 • as sentir bain ed esser sgürs illa rolla da genitur ed avair la fiduzcha d’esser capabels da s’ingaschar per las aignas imaginaziuns d’educaziun invers otras famiglias;
 • esser averts e tolerants invers otras opiniuns e stils da viver;
 • esser averts per discuors e per cumpromiss, esser fidats ed avair sen da respunsabiltà;
 • star bain psichicamaing e corporalmaing
 • as savair cunfinar ed esser pronts da retschaiver agüd e sustegn in situaziuns difficilas;
 • esser pronts da far scolaziuns da perfecziunamaint (cuors da basa, frequentaziun annuala da perfecziunamaints);